Give a dog a bad name and hang him. 欲加之罪,何患無辭。

Give a dog a bad name and hang him. 

欲加之罪,何患無辭。

發 音 Pronounce

yù jiā jr̄ tzuèi hé huàn wú tsź

解 釋 Explanation

春秋時晉獻公亡,大夫里克欲迎公子重耳,乃殺公子奚齊與卓,逼輔國大夫荀息自縊。夷吾即位,欲殺里克,乃遣使者告之曰:「微子則不及此。雖然,子弒二君與一大夫,為子君者,不亦難乎?」里克對曰:「不有廢也,君何以興?欲加之罪,其無辭乎?」乃伏劍自縊而死。典出《左傳.僖公十年》。後用以指存心誣陷他人,總是可以找到藉口。

英文解釋 It is very difficult to lose or change a bad reputation.
英文造句 Amy: “Ever since I failed my exam, my teacher sees me as a slacker, no matter what I do.”

Bob: “Well, give a dog a bad name and hang him, right?”

Author: POKUYO

發表迴響