It is never too late to mend. 亡羊補牢,時猶未晚

It is never too late to mend. 

亡羊補牢,時猶未晚

發音 Pronounce

wáng yáng bǔ láu shŕ yóu wèi wǎn

相反詞: 時不我與

解釋

 

Explanation

丟失了羊,就趕快修補羊圈,還不算晚。語本戰國策˙楚策四:「臣聞鄙語曰:『見兔而顧犬,未為晚矣;亡羊而補牢,未為遲也。』」比喻犯錯後及時更正,尚能補救。宋˙陸游˙秋興詩五首之三:「懲羹吹齏豈其非,亡羊補牢理所宜。」明˙沈德符˙萬曆野獲編˙卷十二˙徐州:「要之是舉必當亟行。若遇有事更張,不免亡羊補牢矣。」造句:以前努力不夠,現在亡羊補牢還來得及,千萬不可自暴自棄!

英文解釋 There is always the opportunity to reconcile after a conflict.
英文造句 I know you haven’t talked to Carly in years, but it is never too late to mend—why don’t you try calling her?

Author: POKUYO

發表迴響